Co Vás při kontrole čeká a jak samotná kontrola probíhá?

Kontrola PBZ zahrnuje především vizuální kontrolu neporušenosti, funkčnosti a kompletnosti daného zařízení, ale také kontrolu označení a identifikace uzávěru, jeho umístění, údaje o výrobci, stav požární pásky, neporušenost požárního skla apod.

A co když přijde kontrola?

V rámci kontroly si oprávněná osoba může vyžádat:

Co takový doklad dle vyhlášky č. 246/2001Sb obsahuje?

Pro firmy nejvýznamnější údaje jako jsou doporučení nápravy nedostatků spojených se stavem PBZ, termín odstranění závad a datum nové kontroly. Konkrétně však:

a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,

b) adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena, není-li shodná s adresou sídla provozovatele podle písmene a),

c) umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení,

d) výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení,

e) datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,

f) písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

A proč byste kontrolu měli zařídit? Především proto, že je to zákonná povinnost a při jejím nedodržení hrozí nejenom vysoké pokuty a jiné právní důsledky, ale také v případě vzniku pojistné události, bude mít Vaše pojišťovna zásadní argument pro neuznání pojistné události, či snížení pojistného plnění.